Závazné všeobecné smluvní podmínky

 
1. Vznik smluvního vztahu
Smluvní vztah mezi nájemcem a pronajímatelem se řídí ustanoveními občanského a obchodního zákoníku a níže uvedenými všeobecnými podmínkami, což nájemce stvrzuje odesláním závazné objednávky. Smluvní vztah vzniká odesláním objednávky služeb a prokázáním zaplacení rezervační zálohy. Nájemce odpovídá za pravdivost údajů, které uvádí v objednávce. Případné změny údajů (zejména počtu osob) je nájemce povinen neprodleně oznámit pronajímateli.
 
2. Způsob objednávání a placení
Nájemce je povinen pro závaznou rezervaci chaty uhradit ve prospěch účtu pronajímatele částku 2.000,- Kč, jako rezervační poplatek. Tento rezervační poplatek slouží dále jako zajištění (kauce). Tato kauce bude v hotovosti vrácena nájemci při převzetí chaty zpět pronajímatelem. Současně bude provedeno vyúčtování elektřiny, dřeva na topení a započteno proti kauci.
Dohodnutá cena za pobyt se hradí v hotovosti oproti předání klíčů od chaty při příjezdu nebo převodem ve prospěch účtu - 2800566546/2010  pronajímatele, v případě bezhotovostní platby musí tato proběhnout minimálně 4 dny před příjezdem.
 
3. Odpovědnost a reklamace
Za poskytnutí objednaných služeb i jejich kvalitu a za pravdivost informací o chatě ručí pronajímatel. Případné reklamace je nájemce oprávněn uplatňovat pouze v době pobytu. V okamžiku vzniku reklamace musí být proveden zápis mezi pronajímatelem a nájemcem, a to včetně potvrzení nečerpaných služeb. Tyto doklady musí být součástí reklamace, bez nich nelze reklamaci uplatnit.
Při porušení povinností nájemce dle těchto „Závazných všeobecných smluvních podmínek“- např. uvedením nepravdivých informací v objednávce (počet osob, domácí zvíře apod.) může být pronajímatelem na místě požadována finanční kompenzace, případně, nedojde-li k dohodě o finanční kompenzaci, je pronajímatel oprávněn okamžitě ukončit smluvní poměr a vykázat z chaty všechny osoby, které jsou zde přítomny společně s nájemcem. Obdobně je pronajímatel oprávněn postupovat i v případě opakovaného nebo hrubého porušení povinností daných obecně závaznými právními předpisy (např. poškozování cizího majetku, hrubé narušování nočního klidu apod.).
 
4. Pojištění
Chate je pojištěna dle obvyklých podmínek pro pojištění nemovitostí (požár apod.). Pojištění se nevztahuje na úmyslné nebo neúmyslné poškození majetku pronajímatele nebo poškození zdraví nájemce. Za účelem pojištění zdraví či odpovědnosti doporučujeme nechat se před nástupem pojistit běžným komerčním pojištěním pro dovolenou, odpovědnost apod.
 
5. Stornovací podmínky
Nájemce je stejně jako pronajímatel oprávněn zrušit objednávku kdykoli před nastoupením pobytu. Objednávku je možné zrušit pouze písemně - emailem, a to ze stejného emailu, ze kterého byla vytvořena/potvrzena, případně stejnou osobou, kterou byla vytvořena/potvrzena. V případě zrušení objednávky pronajímatelem dochazí vždy k navrácení 100% všech zaplacených poplatků, nejedná-li se o zrušení již uzavřené smlouvy pronajímatelem na základě porušení povinností nájemce, jako je uvedeno například v čl. 3 těchto podmínek. Zrušení pronajímatelem je možné pouze ze závažných důvodů, v případech kdy z jakékoli příčiny došlo k poškození objektu pronájmu do stavu, kdy není k užívání a nebylo možno vzhledem k časnosti poškození opravit vzniklé škody do použitelného stavu k času započetí pronájmu. Pronajímatel se zároveň zavazuje, že vždy vynaloží maximální úsilí k nápravě takovýchto případných škod, aby ke zrušení nemuselo dojít.
V případě zrušení objednávky nájemcem je stanovena výše stornopoplatku z vratné kauce dle datumu doručení žádosti zaslané nájemcem emailem pronajímateli. Pokud není dodatkem stanoveno jinak, budou nájemci v případě zrušení objednávky účtovány následující stornopoplatky:
- více než 21 dní před datem nástupu pobytu bez stornopoplatku,
- od 21 do 7 dní před datem nástupu pobytu 50 % z ceny rezervačního poplatku,
- 7 dní a kratší před nástupem pobytu 100 % z ceny rezervačního poplatku, pokud nájemce nedorazí vůbec, propadá také 100% z ceny rezervačního poplatku.
100% stornopoplatek z objednaných služeb se vztahuje na případné předčasné ukončení pobytu v jeho průběhu a nájemci tím nevzniká žádný nárok na vrácení již zaplacené částky.
 
 
6. Osobní data zákazníka
Nájemce odesláním vyplněné objednávky emailem potvrzuje svůj souhlas s manipulací s jeho osobními daty pro účely evidence ubytovaných, dále pro účely účetnictví ve smyslu daňových zákonů ČR. Pronajímatel se zároveň zavazuje, že neposkytne osobní údaje nájemce třetí straně.
 
7. Závěrečná ustanovení
Tyto „Závazné všeobecné smluvní podmínky“nabývají účinnosti dne 01.01.2014 a jsou nedílnou součástí „Smlouvy o pronájmu“ . Nájemce odesláním emailové objednávky potvrzuje, že si tyto „Závazné všeobecné smluvní podmínky“ přečetl a souhlasí s nimi. Tyto „Závazné všeobecné smluvní podmínky“ jsou uveřejněny na internetových stránkách https://goldcottage.webnode.cz/ a nájemce, a společně s ním všechny osoby užívající nemovitost, společně potvrzují, že jsou s nimi seznámeni.
a) Nemovitost a její movité vybavení budou předány dle předávacího protokolu, který je podepisován oběma stranami při předání. Veškerý movitý majetek uvedený v protokolu bude předán bez závad, funkční a v pořádku, což obě strany stvrdí podpisem. Pokud bude něco při předání (převzetí) a porovnání soupisu po pobytu chybět či bude rozbité, poškozené či nefunkční, bude na úkor složené kauce odečtena patřičná část, dle velikosti poškození. V případě, že bude škoda vyšší než kauce 2.000,-Kč dojde k sepání protokolu o škodě, který bude brán jako důkaz a uznání škodné události a bude podepsán oběma stranami.
b) V celém objektu je přísný zákaz kouření pod pokutou 5 000,-Kč, a to i opakovaně. V případě, že pronajímatel zjistí porušení tohoto zákazu, je oprávněn zájemce a všechny osoby s ním užívající nemovitost okamžitě vykázat z bez náhrady.
 
8. Pobyt – zahájení - ukončení
Zahájení pobytu vždy po 14,00 hod. v prvním dni rezervace převzetím chalupy. Ukončení pobytu vždy do 10,00 hod. poslední den rezervace předáním chaty. Individuálně s ohledem na ostatní rezervace lze dohodnout i jinak.
 
9. Odpovědnost
Pronajímatel neodpovídá za vzniklé škody, poničení či odcizení předmětů a osobních věcí všech osob při jejich pobytu na chatě. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za zranění či jiné újmy osob užívajících chatu. Pobyt a pohyb osob v celé nemovitosti, ve všech jejich prostorách a také na pozemcích s ní souvisejících je výhradně na vlastní nebezpečí nájemce a všech osob s ním pobývajících.
 
Pronajímatel:
Josef Kalvas,
Chata GoldCottage,
Mariánská